الکترونیک ۲

در این درس منطق عملکرد مدارهای آنالوگ و دیجیتال، همچنین شناخت مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و تحلیل مداری سخت افزارهای پرکاربرد در حوزه صدا از جمله موارد مورد بررسی هستند.

نمرات را می‌تونید از اینجا ملاحظه کنید.

مدارهای آموزشی به ترتیب شماره در ذیل آورده شده اند:

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image