سازشناسی ۲

آشنایی با مفهوم کوک، شناخت سازهای زهی، بادی چوبی و بادی برنجی بعلاوه واکاوی برخی سازهای موسیقی کلاسیک ایران برپایه نظام دستگاهی از جمله مواردی است که در این درس به آنها پرداخته می‌شود.

بررسی سازهای زهی در گروه:

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image

بررسی سازهای بادی چوبی در گروه:

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image

بررسی سازهای بادی برنجی در گروه:

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image

پژوهشهای کلاسی دانشجویان: