تماس

با توجه به عدم عضویت در هیچکدام از شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان گرامی برای ارسال پروژه فقط از طریق ایمیل اقدام کنند.