1401

تفسیر و توضیح مطالب مختلف در حوزه موسیقی که در رسانه ملی به آنها پرداخته شده، به تفکیک عنوان در ذیل گردآوری شده است. (با پایین بردنِ نشانگر کنار اعداد می‌توانید به ده‌ها برنامۀ دیگر دسترسی داشته باشید و با انتخاب عدد هر گفت‌وگو آن را بشنوید.)

1.اصطلاحات موسیقی1(30/1/1401)
Track cover
1.اصطلاحات موسیقی1(30/1/1401)
Track cover
2.اصطلاحات موسیقی2(5/2/1401)
Track cover
3.اصطلاحات موسیقی3(13/2/1401)
Track cover
4.اصطلاحات موسیقی4(22/2/1401)
Track cover
5.موسیقی مقامی خراسان(10/2/1401)
Track cover
6.چیرگی بدون جدال1(26/2/1401)
Track cover
7.چیرگی بدون جدال(27/2/1401)
Track cover
8.موسیقی مردم‌پسند(11/3/1401)
Track cover
9.بداهه‌نوازی موسیقی جز1(15/3/1401)
Track cover
10.بداهه‌نوازی موسیقی جز2(21/3/1401)
Track cover
11.جریان‌شناسی موسیقی مردم‌پسند1(1/4/1401)
Track cover
12.جریان‌شناسی موسیقی مردم‌پسند2(28/4/1401)
Track cover
13.فرهنگ‌نامه موسیقی معلولان(18/4/1401)
Track cover
14.ویژگی‌های موسیقی مدرن1(25/4/1401)
Track cover
15.ویژگی‌های موسیقی مدرن2(30/4/1401)
Track cover
16.ویژگی‌های موسیقی مدرن3(4/5/1401)
Track cover
17.آئین زمینه‌خوانی1(1/6/1401)
Track cover
18.آئین زمینه‌خوانی2(26/6/1401)
Track cover
19.کارگان هنرجویان پیانو(17/6/1401)
Track cover
20.متدهای آموزش تنبور(27/6/1401)
Track cover
21.شناخت عود(3/7/1401)
Track cover
22.ساختار تار(6/7/1401)
Track cover
23.شناخت دف(10/7/1401)
Track cover
24.تولید آلبوم موسیقی(14/7/1401)
Track cover
25.شاخه‌های نوازندگی(19/7/1401)
Track cover
26.تاریخ قرائت موسیقی(24/7/1401)
Track cover
27.فیلم و موسیقی فیلم(27/7/1401)
Track cover
28.چگونگی تبدیل ایده به اجرا(30/7/1401)
Track cover
29.شنوندگان موسیقی کلاسیک اروپا(9/8/1401)
Track cover
30.نظام کوک(11/8/1401)
Track cover
31.نت‌نوازی(12/8/1401)
Track cover
32.تندنوازی(18/8/1401)
Track cover
33.تأثیرگذاری باخ(24/8/1401)
Track cover
34.تمرین بهینه(25/8/1401)
Track cover
35.گونه‌هایی تلفیقی در اروپا(30/8/1401)
Track cover
36.پیشنهادهایی برای حفظ بهتر(5/9/1401)
Track cover
37.فاژرمن و موسیقی الکترونیک(6/9/1401)
Track cover
38.اصول بداهه‌نوازی(7/9/1401)
Track cover
39.موسیقی در ایران باستان1(10/9/1401)
Track cover
40.موسیقی در ایران باستان2(14/9/1401)
Track cover
41.موسیقی در ایران باستان3(4/10/1401)
Track cover
42.موسیقی در ایران باستان4(3/10/1401)
Track cover
43.موسیقی در ایران باستان5(7/10/1401)
Track cover
44.پژوهش در موسیقی جز(1/10/1401)
Track cover
45.روند یادگیری قطعات موسیقی(8/11/1401)
Track cover
46.شناخت واژه کلاسیک در موسیقی ایران‌زمین(16/11/1401)
Track cover
47.هویت در موسیقی ایران‌زمین(19/11/1401)
Track cover
48.تأثیر تکنولوژی بر موسیقی ایران(29/11/1401)
Track cover
49.عناصر هویت‌ساز در موسیقی ایران(29/11/1401)
Track cover
50.سازوکار جشنواره موسیقی(28/11/1401)
Track cover
51.جوان‌گرایی در اجرای صحنه‌ای(29/11/1401)
Track cover
52.الگوبرداری از موسیقی فیلم(30/11/1401)
Track cover
53.سازهای موسیقی آذربایجان(1/12/1401)
Track cover
54.موسیقی پرتغال(2/12/1401)
Track cover
55.پایان‌بندی اجرای صحنه‌ای(3/12/1401)
Track cover
56.آهنگ‌سازی آکادمیک(21/12/1401)