سمپلینگ

شناخت شکل موج صوت، ابزار نمونه‌برداری از آن، روش‌های سمپلینگ و محاسبات ریاضی مرتبط به آن با کمک سری فوریه، تبدیل فوریه گسسته و تبدیل سریع فوریه از جمله مواردی است که در این درس به آنها پرداخته می‌شود.

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image

----------------