مباحث ویژه در نوازندگی

دانشجویان کارشناسی ارشد نوازندگی در این درس با چگونگیِ تحلیل یک قطعه آشنا می‌شوند و راه‌کارهای بسط و گسترش عبارات موسیقایی را می‌آموزند. همچنین مبانی بداهه‌نوازی را فرامی‌گیرند و با سازوکارهایی برای حفظ راحت‌تر قطعات آشنا می‌شوند.  

1.

Single Image

2.

Single Image

3.

Single Image

4.

Single Image

5.

Single Image

6.

Single Image

7.

Single Image

8.

Single Image

9.

Single Image

10.

Single Image

11.

Single Image

12.

Single Image