مبانی موسیقی

برخی موضوعات مورد بحث در درس مبانی موسیقی عبارتند از: آشنایی با نام و توالی نت‌ها، دیرند آنها، میزان‌نما، سکوت، فواصل، ساختار آکوردهای مقدماتی تا چهار صدایی و مبانی هارمونی.

تمرینات دروس تدریس شده در ذیل به ترتیب بخش، آورده شده است:

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image